Những quy định về công cụ hổ trợ bảo vệ

Lượt xem: 3.409

Hướng dẫn đề nghị cấp giấy phép mua công cụ bảo vệ, giấy phép sử dung công cụ bảo vệ cho các công ty bảo vệ chuyên nghiệp

Theo thông tư 45/2009/TT-BCA thì những công ty bảo vệ chuyên nghiệp sẽ được phép sử dụng công cụ hổ trợ bảo vệ như: gậy cao su, gậy sắt, roi cao su, roi điện. Vì đây là những dụng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như tính mạng của người bị sử dụng nên đòi hỏi các công ty bảo vệ chuyên nghiệp cần có những thủ tục chặc chẻ và quy cách bảo quản nghiêm khắc.
  1. Loại công cụ hổ trợ được trang bị và thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép mua công cụ hổ trợ:
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được trang bị những công cụ hổ trợ như: gậy cao su, gậy sắt, roi cao  su, roi điện. Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị cấp giấy phép mua công cụ hổ trợ(ghi rõ số lượng, chủng loại công cụ hổ trợ cần trang bị) tại cơ quan Công an đã cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự dựa trên số lượng nhân viên dịch vụ bảo vệ và yêu cầu thực tế.

Người đại diện Công ty bảo vệ đến liên hệ phải có giấy giới thiệu của công ty bảo vệ và xuất trình giấy Chứng Minh Nhân Dân.
  1. Quản lý và sử dụng công cụ hổ trợ:
Sau khi mua công cụ hổ trợ, Doanh nghiệp phải đến cơ quan Công an đã cấp giấy phép mua công cụ hổ trợ để được cấp giấy phép sử dụng công cụ hổ trợ. Khi đến liên hệ xin cấp giấy phép sử dụng công cụ hổ trợ, daonh nghiệp cần xuất trình Giấy phép mua công cụ hổ trợ và nộp bản photocopy, nộp bản photocopy hóa đơn mua công cụ hổ trợ.

Công cụ hổ trợ phải được quản lý tập trung tại Công ty bảo vệ và chỉ được trang bị cho nhân viên bảo vệ khi làm nhiệm vụ. Sauk hi hoàn thành nhiệm vụ phải lập tức giao lại công cụ hổ trợ cho bộ phận quản lý tại doanh nghiệp.  Nghiêm cấm sử dụng công cụ hổ trợ ngoài mục đích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ theo hợp đồng bảo vệ do Giám đốc doanh nghiệp giao.

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm quản lý chặc chẽ công cụ bảo vệ và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, trang bị, sử dụng công cụ hổ trợ cùa doanh nghiệp mình.

Trường hợp vi phạm quy định về quản lý, trang bị, sử dụng công cụ hổ trợ hoặc nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp có hành vi sử dụng công cụ hổ trợ gây thiệt hại đến tính mạng, sức khõe, tài sản của người khác thì ngoài việc sử lý theo qui định của Pháp Luật tùy theo mức độ vi phạm, doanh nghiệp còn có thể bị thu hồi Giấy phép sử dụng công cụ bảo vệ 3 tháng, 6 tháng hoặc không thời hạn. Việc thu hồi Giấy phép sử dụng công cụ hổ trợ do cơ quan Công an cấp Giấy phép sử dụng công cụ hổ trợ hoặc cơ quan Công an cấp cao hơn ra quyết định.